Regulamin

§ 1
Postanowienia ogólne

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://mastercv.pl prowadzony jest przez: biuro@mastercv.pl.
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
Pojęcia:
1) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
2) Serwis – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://mastercv.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej, przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3) Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z treści i narzędzi dostępnych w Serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4) Kreator CV – aplikacja internetowa udostępniana w Serwisie umożliwiająca generowania gotowego CV.
5) Usługodawca – operator i właściciel Serwisu.
6) Informacja Handlowa – oznacza wszelkie treści przesłane drogą elektroniczną o charakterze reklamowym, handlowym i informacyjnym przesyłane przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Serwis

Serwis świadczy następujące usługi na rzecz Użytkownika:
1) Udostępnia Kreator CV polegający na generowaniu gotowego CV na podstawie danych podanych przez Użytkownika w poszczególnych krokach Kreatora CV.
2) Publikuje w Serwisie porady i informacje na temat pisania CV, listu motywacyjnego, życiorysu, rozwoju zawodowego oraz innych informacji związanych z poszukiwaniem pracy.
3) Udostępnia i umożliwia pobranie gotowych wzorów CV i listu motywacyjnego
Wyżej wymienione usługi świadczone są drogą elektroniczną za pomocą sieci Internet.

§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
1) Dostęp Użytkownika do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.
2) Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
3) Do odczytu i przeglądania wzorów CV oraz listu motywacyjnego w formacie PDF potrzebny jest program Adobe Reader w najnowszej dostępnej wersji.
Użytkownik ma zakaz publikowania w polach Kreatora CV treści niezgodnych w polskim prawem, w szczególności treści o charakterze pornograficznym, wulgarnym, obraźliwym, naruszającym dobra osób trzecich, propagujących przemoc oraz łamiących powszechnie przyjęte obyczaje.

§ 4
Warunki zawierania i rozwiązywania umowy drogą elektroniczną

Korzystanie z usług Serwisu jest nieodpłatne.
Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje poprzez przeczytane i akceptację Regulaminu oraz przystąpienie Użytkownika do korzystania z Serwisu.
Rozwiązanie umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następuje poprzez odstąpienie Użytkownika z korzystania z Serwisu.

§ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

Wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez Serwis. należy składać przez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w tytule frazę: „REKLAMACJA” na adres: biuro@mastercv.pl.
Usługodawca w ciągu 14 dni zajmie się rozpatrzeniem reklamacji.
Użytkownik zostanie poinformowany o rezultacie postępowania reklamacyjnego w formie wiadomości e-mail wysłanej na jego adres e-mail.

§ 6
Wyłączenie odpowiedzialności

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane w polach Kreatora CV przez Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z świadczonych usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu powstałe nie z jego winy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail.
Usługodawca zastrzega, że usługi świadczone przez Serwis na podstawie Regulaminu mają charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

§ 7
Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

Z przyczyn technicznych niezależnych od Usługodawcy takich jak np. przerwa w dostępie prądu, przerwa w dostępie do sieci Internet, awaria systemu komputerowego, błędy w oprogramowaniu lub przerwy spowodowane konserwacją systemu – dostęp do serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia.
Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich. Usługodawca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji z Serwisem. Jednak w związku ze specyfiką działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

§ 8
Polityka prywatności

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych: adres ip, adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę Serwisu oraz innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.
Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików „cookie” niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Serwis. W Serwisie mogą być wyświetlane reklamy zewnętrznych reklamodawców. Niektórzy z nich (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać również plików cookie, czy sygnalizatorów WWW. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Informacje te wykorzystywane są tylko do celów statystycznych.

§ 9
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin Usługi SMS Premium

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z płatnej części Serwisu za pomocą usługi SMS Premium. Usługa SMS Premium dostępny jest dla Użytkowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sieciach: Play, Orange, T-Mobile i Plus.
2. Korzystać z usługi SMS Premium może Użytkownik uprawniony do użytkowania
telefonu oraz numeru, z którego wysyłana jest wiadomość SMS.
3. Usługa SMS Premium jest dostępna od dnia 13.01.2018 r. do odwołania.
4. Organizatorem usługi SMS Premium jest biuro@mastercv.pl.
5. Dostęp do płatnej części Serwisu Użytkownik otrzymuje poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści AP.CKR na jeden z numerów określonych w punkcie 6.
6. Użytkownik może wysłać wiadomość SMS na jeden z poniższych numerów:
– 72068 – koszt 2,00 zł netto, 2,23 zł brutto

7. Na każdej podstronie z dostępem do płatnej części Serwisu znajduje się informacja o treści i koszcie wysłania wiadomości SMS przez Użytkownika oraz numer na jaki należy wysłać wiadomość SMS.
8. W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje kod dostępu do płatnej części serwisu, który należy wpisać w odpowiednie pole.
9. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia uzyskanego kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Usługodawcy odpowiedzialność.
10. Kod jest jednorazowy i pozwala na jednokrotny dostęp do płatnej części serwisu.
11. Reklamacje odnośnie działania Serwisu należy przesłać na adres e-mail: biuro@mastercv.pl, natomiast reklamacje dotyczące działania usługi SMS Premium należy zgłaszać tutaj.
12. Operatorem systemu płatności SMS Premium jest MOBILTEK S.A.